Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Nielisz

Informacje o osobie

powrót

Szczegółowe dane osoby

Imię i nazwisko
Alicja Kozak - Krzyżanowska
Stanowiska
Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
Obowiązki:

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ sprawowanie funkcji kierownika Referatu Oświaty,
2/ sprawowanie nadzoru nad Referatem Finansowym,

3/ przygotowywanie materiałów i opracowywanie projektu budżetu pod kierownictwem Wójta,
4/ dokonywanie analiz budżetu, zapewnienie jego prawidłowego wykonania, informowanie Wójta o jego realizacji oraz wnioskowanie w sprawie zmian,
5/ zapewnienie prawidłowego prowadzenia księgowości i ewidencji majątku gminy,
6/ kontrola gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych,
7/ opracowanie zakładowego planu kont oraz instrukcji obiegu dokumentów,
8/ sporządzanie sprawozdań oraz informacji opisowych z realizacji budżetu gminy,
9/ udzielanie bądź odmowa kontrasygnaty czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych,
10/ sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej nad organizacją obiegu dokumentów
finansowych.
11/ czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganie dyscypliny
budżetowej,
12/ nadzór nad prowadzeniem obsługi kasowej oraz gospodarką drukami ścisłego
zarachowania,
13/ prowadzenie kontroli w zakresie naliczania i poboru podatków i opłat lokalnych,
14/ prowadzenie ewidencji środków trwałych,
15/ prowadzenie nadzoru w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych i rozliczanie wyników inwentaryzacji,
16/ wykonywanie – określonych przepisami prawa – obowiązków w zakresie rachunkowości,
17/ dokonywanie wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
18/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
19/ przeprowadzanie kontroli finansowej w zakresie gromadzenia i rozdysponowania środków
publicznych oraz gospodarowania mieniem.

20/ sporządzanie bilansów i sprawozdań finansowych,

21/ realizowanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Skarbnika i Głównego Księgowego przez przepisy prawa.

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2016 r
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: korekta Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2017 r
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2018
Oświadczenie
Stanowisko:
Opis: Oświadczenie majątkowe za 2021 r